Sponsored Link:

Page Analysis

education.mju.ac.th

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : Education.mju
No description found
http://education.mju.ac.th/
814 ratings.1357 user reviews.
 • Links: 12
 • Speed: (4.008 seconds) 85% of sites are slower.
 • Online Since: Jun 11, 2000

Web page information

 1. Title
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : Education.mju
 2. Keywords hit in search results
  a@mju agriculture annual article available background brain branches considerable course courses covering drain education enables existing grant historical inter international invested journal login maejo making master mijst online password practical pretest55 programs quality related resources sawangpanyangkura science scope special sphere strives students study subject technol technology teerapong teerapongs@mju tertiary thailand training university username เข้าสู่ระบบ เคมีอินทรีย์ กรอกข้อมูลการสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ที่ใช้ในการ ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเหตุ
 3. Captured Content
  Welcome :: ย นด ต อนร บเข าส เว บไซต สำน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ :: Welcome. ข อม ลสถ ต. ว ธ การลงทะเบ ยนเร ยน. ข อบ งค บน กศ กษา. ค ม อน กศ กษา. รายช อน กศ กษา. เอกสารส อส งพ มพ. บทเร ยน/ค ม อ/เอกสารเผยแพร. แม โจ แพร -เฉล มพระเก ยรต. แม โจ -ช มพร. กองก จการน กศ กษา. ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ. ประการศการทดสอบสม ทธ ภาพท วไปด านภาษาอ งกฤษ สำหร บน กศ กษาป 2557. ประกาศรายช อผ เสนอราคาท ม ส ทธ สอบราคาจ างเหมาจ ดทำปกปร ญญาบ ตรฯ. ปฏ ท นการศ กษา ประจำป การศ กษา 2557. สอบราคาจ างเหมาจ ดทำปกปร ญญาบ ตรและเข มว ทยฐานะ จำนวน 4 รายการ. ช แจงเร องการขอเอกสาร สำหร บ นศ. ท สำเร จการศ กษา. ตารางกำหนดการอบรมระบบฐานข อม ลหล กส ตร TQF ตามท แต ละคณะแจ งความจำนง. สำน กฯ งดให บร การระหว างว นท 22-23 พ. 2557 ขออภ ยในความไม สะดวก. กล มภารก จพ ฒนาคณาจารย ฯ อบรมระบบฐานข อม ลหล กส ตรตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา (TQF) ให ก บบ คลากรคณะผล ตกรรมการเกษตร. สำน กบร หารฯ จ ดโครงการพ ฒาค ณภาพการสอน ในห วข อ "การสอนรายว ชาโดยใช ภาษาอ งกฤษ ไม ใช เร องยาก" ว ทยากรโดย ศ. สำน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ ร บสม ครน กศ กษาใหม ประเภททดลองเร ยนเพ อค ดเล อกเข าเป นน กศ กษาใหม ประจำป การศ กษา 2557 โดยได ร บการตอบร บจากผ สม ครเป นจำนวนมาก. สำน กบร หารฯ จ ดโครงการพ ฒาค ณภาพการสอน ในห วข อ "ว ธ การประเม นตามมาตรฐานผลการเร ยนร " และ "แนวปฏ บ ต ท ด การทวนสอบผลการเร ยนร " ว ทยากรโดย ศ. สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน. ���ำน กบร หารฯ จ ดโครงการพ ฒาค ณภาพการสอน ในห วข อ "พ ฒนาส อการเร ยนการสอนเน นป ญหาเป นฐาน" ว ทยากรโดย ผศ. ดวงหท ย กาศว บ ลย. กล มภารก จพ ฒนาคณาจารย ฯ ร วมก บกล มภารก จบร หารหล กส ตรฯ และกล มภารก จทะเบ ยนเร ยนฯ จ ดประช มการจ ดการความร ห วข อ "แนวปฏ บ ต การจ ดกำหนดและการใช รห สหล กส ตร". กล มภารก จบร หารหล กส ตร การเร ยนการสอนและศ กษาท วไป ร วมก บกล มภารก จบร หารและธ รการ ดำเน นการสำรวจห องเร ยนเพ อทำการปร บปร งห องเร ยนให สามารถใช จ ดการเร ยนการสอนเพ มเต มได ในป การศ กษา 2557. ระบบร บสม ครน กศ กษาใหม. ส งคาดว าจะสำเร จการศ กษา. ผ อนผ นค าธรรมเน ยมการศ กษา. ระบบจ ดส งใบปร ญญาบ ตร. ระบบตรวจสอบค ณว ฒ น กศ กษา. เว บไซต งานทะเบ ยน. ระบบสารสนเทศสำหร บเจ าหน าท.
 4. Captured Keywords
  โทเอก, ดาวน โหลดเอกสาร, emanage, mjumail, edocument, ระบบขอเอกสารออนไลน, ระบบปลอดหน ออนไลน, สายตรงผ อำนวยการ

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
14.2%education.mju.ac.th38.6%21.5
28.5%mju.ac.th18.1%5.0
33.3%coursewares.mju.ac.th10.2%2.4
4.7%reg.mju.ac.th9.0%15.1
4.7%landscape.mju.ac.th7.2%12.1
9.4%75years.mju.ac.th6.0%5.0
4.7%it.mju.ac.th3.6%6.0
4.7%doc.mju.ac.th2.4%4.0
9.4%lanna.mju.ac.th1.8%1.5
4.7%survey.mju.ac.th1.2%2.0
4.7%agric-prod.mju.ac.th0.6%1.0
4.7%phrae.mju.ac.th0.6%1.0
4.7%stu.mju.ac.th0.6%1.0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ... ...
http://www.mju.ac.th/tab_news.53/intro.php
: : MAEJO UNIVERSITY : :
http://www.education.mju.ac.th/CD/
www.education.mju.ac.th
ประกาศรับสมัคร: กรอกข้อมูลการสมัคร ... ประกาศรับสมัคร ...
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/index.aspx
Maejo University
Maejo University strives to grant high-quality education in practical agriculture, thus it has a wide scope of study programs that enables its students to master the ...
http://www.mju.ac.th/tri_versions/eng_academic.php
Maejo Int. J. Sci. Technol. Maejo International Journal of Science ...
Available online at www.mijst.mju.ac.th Special Article Thailand and brain drain ... Thailand has invested considerable resources in tertiary education, thus making the ...
http://www.mijst.mju.ac.th/vol3/53-59.pdf
Maejo International Journal of Science and Technology
MIJST is a free online journal covering all branches of science and technology.
http://www.mijst.mju.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ...
http://www.science.mju.ac.th/education/
Education Sphere
หมายเหตุ : username และ password ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ ...
http://lms.mju.ac.th/
Annual International Training Courses 2010 - AITC
Historical background of the subject related to the training course; Existing laws ... E-mail: inter-a@mju.ac.th Prof. Teerapong Sawangpanyangkura E-mail: teerapongs@mju.ac.th
http://www.tica.thaigov.net/tica/resources/tica/htm/2Waste.htm
Education Sphere
คม 250 เคมีอินทรีย์ Pretest55 ครั้งที่ 25/2555 คม 250 เคมีอินทรีย์ Pretest55 ...
http://etesting.mju.ac.th/eregister/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 119.46.62.32
Server:Microsoft-IIS/6.0
Powered By:ASP.NET
ASP.net version:2.0.50727
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 110,820 0.0015% 124,443
7 days: 151,934 0.001% 167,352
1 month: 190,059 0.00085% 198,758
3 months: 186,299 0.0008% 207,051
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 144,230 0.000055% 3
7 days: 171,040 0.000042% 4.1
1 month: 227,189 0.000029% 3.5
3 months: 186,532 0.000036% 4.6
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
89.0%Thailand1,94093.6%
11.0%Other Countries~6.4%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
72.9%Bangkok (Thailand)2,28673.8%
12.0%Chiang Mai (Thailand)31111.0%
15.1%OTHER ~15.2%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. RankInsider.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. RankInsider.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.