Sponsored Link:

Page Analysis

reg.su.ac.th

ระบบบริการการศึกษา
No description found
http://reg.su.ac.th/
672 ratings.1121 user reviews.
 • Links: 27
 • Speed: (3.278 seconds) 65% of sites are slower.
 • Online Since: Feb 7, 2001

Web page information

 1. Title
  ระบบบริการการศึกษา
 2. Keywords hit in search results
  1~un~n1f1w2 1ull~ about address admission apples bachelor college contact domain domains estimated faa@hotmail floor graduate i1ul~19fu~ ii1~1ufl~lii information informe international j~lrxfl keywords learn lvl~luu m~1~~ october office pageinsider powered proxy registrar registration sanamchan school silpakorn staff sumpunyu@su talingchan thammasat thapra thesis tl11jll~ traffic university usa@su vision whois worth ในวันอังคารที่ กองบริการการศึกษา ข่าวใหม่ประจำวัน งดติดต่อราชการ ติดต่อกองบริการการศึกษา นักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนฯ
 3. Captured Content
  ค นหารห สน กศ กษา. ร บสม ครโควตาพ เศษ. ว ชาท เป ดสอน. ปฏ ท นการศ กษา. หล กส ตรท เป ดสอน. สถ ต น กศ กษา. สถ ต การลงทะเบ ยน. ข อบ งค บ. น กศ กษาท จะลงทะเบ ยนว ชาเร ยนซ ำ ซ งคร งแรกได ผลการศ กษา D หร อ D ให พ จารณา ก อนว าเร ยนแล วจะได ผลการศ กษาท ส งข นหร อไม ? หากภายหล งได ผลการศ กษาเป น F จะถ อว ารายว ชาน นสอบไม ผ าน /// ให น กศ กษาตรวจสอบต วสะกด ช อ-นามสก ล ให ถ กต อง เพ อประโยชน ของน กศ กษาเอง ม เช นน นเอกสารหน งส อสำค ญออกผ ด. ข อม ลเก ยวก บการลงทะเบ ยนว ชาเร ยน คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย อ ตสาหกรรม. (ด วนมากท ส ด). รายละเอ ยด คล กท น. ว นท ประกาศ 2 ก นยายน 2557.2. รายช อน กศ กษาคณะส ตวศาสตร ฯ ช นป ท 1 ป การศ กษา 2557 ท ย งไม ส งเอกสารข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา. (ด วนมากท ส ด). Click ด รายช อน กศ กษา. น กศ กษาส งก ดว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร ส งท กองบร การการศ กษา พระราชว งสนามจ นทร. น กศ กษาส งก ดว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร ส งท คณะว ชาท น กศ กษาส งก ด. ด วนท ส ด! ประกาศโดย กองบร การการศ กษา. ว นท ประกาศ 18 ส งหาคม 2557.3. ประกาศ สำหร บน กศ กษาช นป ท 1 ป การศ กษา 2557. (ด วนมากท ส ด). ขอให น กศ กษาช นป ท 1 ป การศ กษา 2557 ท ย งไม ส งเอกสารประกอบการข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา หร อส งไม ครบ ร บส งเอกสารด งกล าวมาท กองบร การการศ กษา ด วนท ส ด ม ฉะน นจะถ กล อกระบบไม ให ลงทะเบ ยนในภาคการศ กษาปลาย ป การศ กษา 2557. ประกาศโดย กองบร การการศ กษา. ว นท ป���ะกาศ 18 ส งหาคม 2557.4. งดจ ายกระแสไฟฟ า มศก. (ด วนมากท ส ด). สำหร บน กศ กษาท ย งไม ทำการลงทะเบ ยน (16 กค. ) หร อเพ ม-ถอนรายว ชา (18 สค. ) มหาว ทยาล ยศ ลปากร พระราชว งสนามจ นทร จะงดจ ายกระแสไฟฟ าพ นท บางส วน บางว น อาจทำให การลงทะเบ ยนของน กศ กษาม อ ปสรรค จ งขอประกาศให น กศ กษาร บดำเน นการหร อหล กเล ยงว นท งดจ ายกระแสไฟฟ าค อ. ว นเสาร ท 9 ส. ว นอาท ตย ท 17 ส. ว นอาท ตย ท 24 ส. ว นเสาร ท 30 ส. หากน กศ กษาไม ดำเน นการท นตามกำหนด ต องชำระค าปร บการลงทะเบ ยนช า. ประกาศโดย กองบร การการศ กษา. ว นท ประกาศ 6 ส งหาคม 2557.5. ประกาศ สำหร บน กศ กษาท นราชก มาร และท นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาชายแดนภาคใต ช นป ท 2 ข นไป. (ด วนมากท ส ด). ขอให น กศ กษาท นด งกล าว เฉพาะช นป ท 2 ข นไป ท ปรากฎค าหน วยก ตในใบแจ งยอดชำระเง น ต ดต อเจ าหน าท กองบร การการศ กษา โทร. 0-3425-5750-1 ในว นและเวลาราชการ ก อนนำใบแจ งยอดไปชำระเง น. ประกาศโดย กองบร การการศ กษา. ว นท ประกาศ 25 กรกฏาคม 2557.6. ประกาศรายว ชาเล อกเสร คณะอ กษรศาสตร. (ด วนมากท ส ด). ว นท ประกาศ 23 กรกฏาคม 2557.7. ประกาศ สำหร บน กศ กษาคณะว ศวกรรมศาสตร ฯ ช นป ท 2 ประจำป การศ กษา 2557 เฉพาะโครงการว ศวะเพ มพ เศษ. (ด วนมากท ส ด). ประกาศโดย กองบร การการศ กษา. ว นท ประกาศ 23 กรกฏาคม 2557.8. ประมวลการสอนรายว ชา 554 101 สม นไพรพ นฐาน (Elementary Herbal Medicines). (ด วนมากท ส ด). ประกาศโดย คณะเภส ชศาสตร ม. ว นท ประกาศ 21 กรกฏาคม 2557.9. สำหร บน กศ กษาท กคณะว ชา ช นป ท 2 ข นไป. (ด วนมากท ส ด). เพ ออำนวยความสะดวกให น กศ กษา ไม ต องชำระค าปร บการชำระเง นค าธรรมเน ยมช าและค าปร บการลงทะเบ ยนรายว ชาช า ระบบบร การการศ กษาจะเป ดให น กศ กษาช นป ท 2 ข นไปทำการลงทะเบ ยนว ชาเร ยน ต งแต ว นพ ธท 16 กรกฎาคม 2557 - ว นอาท ตย ท 17 ส งหาคม 2557 พร อมชำระเง นท ธนาคาร 6 ธนาคารสาขาใกล บ านท กสาขา ธนาคารท ให บร การค อ. กร งศร อย ธยา. หากพ นกำหนดด งกล าว น กศ กษาต องชำระค าปร บการชำระเง นค าธรรมเน ยมช า และค าปร บการลงทะเบ ยนรายว ชาช า. ประกาศโดย กองบร การการศ กษา. ว นท ประกาศ 4 กรกฏาคม 2557.10. การขอเอกสารออนไลน - น กศ กษาระด บปร ญญาตร. (ด วนมากท ส ด). น กศ กษา ว ทยาเขตฯเพชรบ ร และ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร ท ขอเอกสารออนไลน และจะขอร บเอกสารด วยต วเองท กร งเทพมหานคร (กองบร การการศ กษา ว งท าพระ) ให น กศ กษา เล อกสถานท ร บเอกสาร 1:ว งท าพระ เท าน น (ถ าไม เล อกร บเอกสารท 1:ว งท าพระ น กศ กษาต องไปร บเอกสารท ว ทยาเขตต นส งก ด). ประกาศโดย กองบร การการศ กษา ว งท าพระ. ว นท ประกาศ 18 ม ถ นายน 2557.11. ปฏ ท นการศ กษาของน กศ กษาระด บปร ญญาตร ภาคต น ป การศ กษา 2557. (ด วนมากท ส ด). น กศ กษา ป 5 ข นไป สาขาว ชาช พคร 6 สาขาว ชา. ป 3 ข นไป สาขาว ชาการสอนภาษาจ นฯ. ลบข อม ลการลงทะเบ ยน 16 ม. ถอนต ด W 3 ม. สอบปลายภาค 8 - 20 ก. น กศ กษาท วไป (ยกเว น ป 5 ข นไป สาขาว ชาช พคร 6 สาขาว ชา. ป 3 ข นไป สาขาว ชาการสอนภาษาจ นฯ). ลงทะเบ ยน 16 ก. เพ ม - ถอน 18 ส. ลบข อม ลการลงทะเบ ยน 15 ก. ถอนต ด W 2 ก. สอบกลางภาค 4 - 18 ต. สอบปลายภาค 8 - 20 ธ. ประกาศโดย กองบร การการศ กษา. ว นท ประกาศ 12 ม ถ นายน 2557.12. ประกาศ แจ งการเป ...
 4. Captured Keywords
  ภาษาไทย, english, ตารางสอนอาจารย, ตอบคำถาม, แนะนำลงทะเบ ยน, แบบฟอร ม, รายงานสร ป, ข าวประกาศ, ประกาศเร อง, ประกาศโดย, ศ ลปากร, กร งไทย, กส กร, ทหารไทย, ไทยพาณ ชย, ธนชาต, ประกาศ

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
11.9%reg.su.ac.th26.7%10.8
8.3%ict.su.ac.th14.6%8.4
31.0%pharm.su.ac.th12.7%2.0
14.3%eng.su.ac.th11.9%4.0
9.5%su.ac.th8.9%4.5
3.5%decorate.su.ac.th4.2%5.7
2.4%arch.su.ac.th3.7%7.6
9.5%cs.su.ac.th3.4%1.8
2.4%sam.su.ac.th2.5%5.0
2.4%arts.su.ac.th2.2%4.5
5.9%netserv.su.ac.th1.5%1.2
1.2%era.su.ac.th1.5%6.0
2.4%music.su.ac.th1.0%2.0
1.2%graduate.su.ac.th0.7%3.0
1.2%mse.su.ac.th0.7%3.0
1.2%satit.su.ac.th0.7%3.0
1.2%cp.su.ac.th0.5%2.0
1.2%elearning.su.ac.th0.5%2.0
1.2%management.su.ac.th0.5%2.0
1.2%quota.su.ac.th0.5%2.0
1.2%cyvts.su.ac.th0.2%1.0
1.2%multi-d.su.ac.th0.2%1.0
1.2%sc.su.ac.th0.2%1.0
1.2%surdi.su.ac.th0.2%1.0
ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง ...
http://www.reg.su.ac.th/
____มหาวิทยาลัยศิลปากร ...
ข่าวใหม่ประจำวัน ประกาศ ... su.ac.th
http://www.su.ac.th/html/index_1.asp
Silpakorn University International College
... October 2004 5th Floor, SUIC Talingchan Admission 7 October 2004 09.00 – 12.00 hr Room 510, Talingchan Registration 13 – 31 October 2004 www.reg.su.ac.th ...
http://www.suic.su.ac.th/doc/Painting%20Conservation.doc
ระบบบริการการศึกษา
Powered by Vision Net, 1995 - 2010 Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyu@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com
https://reg.su.ac.th/registrar/login.asp
..11'J1'W) . '
VI http://reg.su.ac.th-n'tl3. 1~un~n1f1w2-Jv.1uLL~'IU'tIe;}m~1~~\.!I1uL~19fu~'W j;J12-J~lrXfl'lVl~Luu'Wlt)1'W;J'tI2 ~'Ii1~1Ufl~Lii!Ue;} 2 ~I)'W fii'tl11JLL~'IU'tIe;}n1~-D1 ...
http://www.graduate.su.ac.th/files/Finance/finance.pdf
• กองบริการการศึกษา ...
ติดต่อกองบริการการศึกษา: กองบริการการศึกษา ...
http://www.eds.su.ac.th/
reg.su.ac.th - PageInsider.com - Information about all domains
Learn more about reg.su.ac.th AND reg. Get estimated domain worth, rank, whois and traffic for reg.su.ac.th
http://www.pageinsider.com/reg.su.ac.th
Office of the Registrar, Thammasat University
1. สำนักทะเบียนฯ งดติดต่อราชการ ในวันอังคารที่ 26 มิ.ย. 55 ...
http://www.reg.tu.ac.th/
สำนักทะเบียนและประมวลผ ...
Powered by apples ... สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.reg.cmu.ac.th/
reg.su.ac.th @ Informe ...
ระบบบริการการศึกษา Keywords: proxy, su, thesis, mac address ... ...
http://informe.com/reg.su.ac.th/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 202.44.135.75
Server:Microsoft-IIS/7.0
Powered By:ASP.NET
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 64,386 0.0026% 72,035
7 days: 67,466 0.0024% 74,077
1 month: 63,541 0.0024% 73,993
3 months: 62,550 0.00241% 72,552
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 79,802 0.00011% 4
7 days: 78,018 0.000098% 4.2
1 month: 58,553 0.000126% 5.5
3 months: 56,424 0.000127% 5.4
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
96.8%Thailand54599.0%
3.2%Other Countries~1.0%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
72.5%Bangkok (Thailand)43572.9%
8.9%Nakhon Pathom (Thailand)1613.1%
1.7%Nonthaburi (Thailand)7861.6%
1.3%Chiang Mai (Thailand)5291.1%
0.9%Chanthaburi (Thailand)1232.0%
0.9%Songkhla (Thailand)3590.8%
0.6%Thanyaburi (Thailand)4390.7%
0.5%Ratchaburi (Thailand)2590.2%
0.5%Chon Buri (Thailand)6270.2%
12.2%OTHER ~7.4%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. RankInsider.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. RankInsider.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.