Sponsored Link:

Page Analysis

Sponsored Link:

srikho2.blogspot.com

เครือข่ายศีขรภูมิ 2 สพป.สุรินทร์ 1
No description found
http://srikho2.blogspot.com/
233 ratings.388 user reviews.

Web page information

 1. Title
  เครือข่ายศีขรภูมิ 2 สพป.สุรินทร์ 1
 2. Keywords hit in search results
  6ปี2554 blogspot srikho2 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ เครือข่ายศีขรภูมิ แจ้งโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา โรงเรียนบ้านลุมพุกหนอง ตาราง นายประเสริฐ มั่งประยูร มิถุนายน รวมเว็บ สอบntป สุรินทร์
 3. Captured Content
  และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน. ได้ประกาศนโยบาย 4 หลัก ในวันสวัสดีคุณครูวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2555. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สพป. สุรินทร์ เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้. รายงานเขตพื้นที่ ภายใน 15 ธ. ปี 2555 นักเรียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 อ่านออกเขียนได้เป็น 100%. ระยะที่ 2 (ต้นภาคเรียนที่ 2 / 2555) ใช้แบบเดียวกับครั้งที่ 1 ดังนี้. เครือข่าย รายงานเขตพื้นที่ ภายใฝน 15 ธ. 6 วันเสาร์ที่ 2 ก. 3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 ก. 3 วันพุธที่ 20 ก. - สอบระดับเขตพื้นที่ ปลายปีการศึกษา ป. 1 วิชาภาษาไทย / คณิตศาสตร์. - สอบระดับเขตพื้นที่ ปลายปีการศึกษา ป. - สอบระดับเขตพื้นที่ ปลายปีการศึกษา ม. JoomlaXTC Countdown - Copyright 2009 Monev Software LLC. บันทึกรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555. วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ. วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ. วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ. วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ. ตามที่เครือข่ายได้กำหนดปฏิทินการนิเทศของเครือข่ายฯ เพื่อเป็นการนิเทศ ติดตาม และนำข้อมูลจากการนิเทศมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา ติดตามและให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายฯ ตามยุทธศาสตร์ยกพลขึ้นบกของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนได้จัดดำเนินการให้ครูประเมินตนเอง เพื่อคณะกรรมการนิเทศจะได้ติดตามตรวจสอบร่องรอยยืนยันการประเมินตนเองในด้าน 1)การขับเคลื่อนหลักสูตรรายวิชาสู่ห้องเรียน 2)ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาประเมินตนเองในด้านการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คัดเลือกหรือเตรียม Best Practise ของครู เพื่อเสนอเป็นตัวแทนของโรงเรียน นำเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายในโอกาสต่อไป. วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ. กำหนดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2555. กำหนดการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2555 แล้ว ดังตาราง. วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ. ประชุมปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร “รายวิชา” สู่ห้องเรียน. เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร “รายวิชา” สู่ห้องเรียน ในวันที่ 26,27,31 กรกฎาคม 2555 และ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจารพัต โดยขอความกรุณาทุกโรงเรียนส่ง ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระ กลุ่มสาระละ 1 คน (กรณีโรงเรียนขยายโอกาสฯให้จัดส่งครู ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มอีกกลุ่มสาระละ 1 คน) โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อ���สายไฟ , หลักสูตรแกนกลาง 2551(เล่มเล็กแยกกลุ่มสาระฯ) , หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน , หลักสูตรในระดับชั้นเรียน (สำหรับโรงเรียนใดที่จัดทำแล้ว). วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ. 6 - 8 มิถุนายน 2555 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา. สำรวย จริยาธรรม , นายพลกฤษณ์ การรักษา). 6 - 8 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านพม่า. (นายสาธิต วิมลธรรม , นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ, นางรชณัฐ ประภากร). 11 - 13 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านตะเคียน. สำรวย จริยาธรรม , นายพลกฤษณ์ การรักษา). 25 - 27 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง). (นายเพทาย แผนวิชิต,นางระนอง ราชบัณฑิต,นางชญาณิศา กุลนิษฐ์ภา). 9 - 11 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านกันจารย์. (นายเพทาย แผนวิชิต,นางระนอง ราชบัณฑิต,นางชญาณิศา กุลนิษฐ์ภา). 16 - 18 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านพันษี. (นายเพทาย แผนวิชิต,นางระนอง ราชบัณฑิต,นางชญาณิศา กุลนิษฐ์ภา). 23 - 25 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก. (นายสาธิต วิมลธรรม , นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ, นางรชณัฐ ประภากร). นายทัศนะ ดีประดวง ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบูรณาการศีขรภูมิ 2. บ้านทุ่งรูง webmaster เครือข่ายฯศีขรภูมิ 2. ข้อสอบ O-Net ปี 2553. 6 ชุดวิชา 61A-B (rar). 6 ชุดวิชา 62A-B (rar). 3 ชุดวิชา 91C-D (rar). 3 ชุดวิชา 92C-D (rar). ข้อสอบ O-NET ปี 2548. 6 ชุดที่ 6 (rar). 6 ชุดที่ 9 (rar). ข้อสอบภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 1. ข้อสอบภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 2. ข้อสอบภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 3. ข้สอบภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 4. ข้อสอบภาษาอังกฤษชวงชั้นที่ 3 ชุดที่ 5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (2548). แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (2550). แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (2551). แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (2552). เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมเครือข่ายฯศีขรภูมิ 2 ปีการศึกษา 2554. การพัฒนาครู UTQ Online สพป.
 4. Captured Keywords
  blogthis, รอบสาม, โดย หจก, kruchinnawong, preonetภาษาอังกฤษ ม, กรกฎาคม, พฤษภาคม, มกราคม, เมษายน, ภาษาไทย, sp2 สพฐ, open source, obec lms, โครงการอาหารกลางวัน, pil obec, ebook สทร, obec mou, ภาษาไทย ภาษาทอง
เครือข่ายศีขรภูมิ 2 สพป ...
6 - 8 มิถุนายน 2555 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา (นายประเสริฐ มั่งประยูร ...
http://srikho2.blogspot.com/
เครือข่ายศีขรภูมิ 2 สพป ...
:: ด่วน!! แจ้งโรงเรียนในสังกัด ...
http://srikho2.blogspot.com/2011/04/1.html
รวมเว็บ สอบntป.6ปี2554
[srikho2.blogspot.com] เครือข่ายศีขรภูมิ 2 สพป.สุรินทร์ 1: ตาราง NT ป.3,ป.6
http://www.hotsiam.com/tag-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9Ant%E0%B8%9B.6%E0%B8%9B%E0%B8%B52554.html
โรงเรียนบ้านลุมพุกหนอง ...
เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 http://srikho2.blogspot.com/
http://lumpukhnongkug.siamvip.com/
รวมเว็บ สพป.สร.1 ...
[srikho2.blogspot.com] เครือข่ายศีขรภูมิ 2 สพป.สุรินทร์ 1: 15 มี.ค. 2012 ... [ เฉลย ม.1 ...
http://www.hotsiam.com/tag-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.%E0%B8%AA%E0%B8%A3.1.html
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 74.125.239.11
Server:GSE
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. RankInsider.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. RankInsider.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.